Condiţii de obţinere a finanţării de minimis
Finanţarea de 40 000 EUR  se obţine prin concurs, în conformitate cu schema de ajutor de minimis, aprobată prin  Ordinul MFE 2044/12.10.2016 şi a metodologiei de concurs stabilită de administratorul schemei de minimis (Asociaţia Patronilor și Meseriasilor Cluj).

Descarcă -> Schema de minimis

Administratorul schemei de minimis organizează un concurs de planuri de afacere, la care pot participa persoanele înregistrate în cadrul proiectului. Pentru persoanele care nu obțin certificatul de instruire antreprenorială în cadrul proiectului sunt disponibile maxim 30% din numărul total de ajutoare de minimis disponibile.

Condiţii generale:
– Înaintarea unui plan de afacere în cadrul concursului de planuri de afacere
– Îndeplinirea condiţiilor pentru obţinerea punctajului minim obligatoriu
– Atingerea unui punctaj care să permită finanţarea în limita bugetului alocat, în funcţie de clasamentul general şi temele specifice atinse.
– Deschiderea firmei noi și semnarea contractului de minimis

Număr de ajutoare de minimis disponibile (doar proiect Smart-Up Diaspora): 50

Care e valoarea maximă a finanţării? Este necesară co-finanţare?
Valoarea maximă este de 178120 RON, conform regulilor ajutorului de minimis. Nu este necesară co-finanţarea, dar incurajăm planuri de afaceri care propun o co-finanţare. Finanţarea este integral ne-rambursabilă.

Trebuie să înființez firma înainte de a participa la concursul de planuri de afacere?
Nu trebuie să ai firmă. Dacă ideea ta e bună si afacerea va fi selectată pentru finanțare, firma se va înființa DUPĂ ce primești notificarea cu privire la câștigarea finanțării.

Câte proiecte pot să depun?
Se poate depune 1 proiect / persoană. Persoanele care depun un plan de afaceri nu trebuie să fi beneficiat de schema de ajutor de minimis pentru dezvoltarea antreprenoriatului, în cadrul altui proiect similar, finanţat în aceiasi perioadă. Beneficiarii care sunt declaraţi câstigători la mai multe concursuri, în cadrul unor proiecte similare (acelasi program, acelasi apel) vor putea beneficia de o singura subvenție / ajutor de minimis.

Ce afaceri vor fi finanţate?
Finanţarea este disponibilă pentru o larga varietate de afaceri non-agricole (sectiuni B-S, cf CAEN rev. 2) desfăşurate în mediul urban (firme cu sediul principal sau cel secundar în orase).
Vor fi finanţate doar întreprinderi nou înființate în cadrul proiectului.
Sunt încurajate și punctate suplimentar întreprinderile care abordează urmatoarele teme, fie prin activitatea desfăsurată, fie prin tipul de cheltuieli prevăzute: promovarea tehnologiilor informaţiei și ale comunicaţiilor / promovarea dezvoltării durabile / promovarea reducerii emisiilor de carbon / promovarea cercetării, dezvoltării și a inovaţiei / inovare socială.
ATENȚIE: Numărul maxim al planurilor de afaceri care prevăd activități economice ce se încadrează în CAEN, Secțiunea G – Comerț cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor și motocicletelor, cu excepția Grupei 452 – Întreținerea și repararea autovehiculelor, vor fi finanțate în limita a 20% din numărul total al planurilor de afaceri selectate.

Ce afaceri nu pot obţine finanţare?
Finanţarea este disponibilă pentru o varietate de domenii, cu o serie de excepţii bine definite:
– nu se finanţeaza firme deja existente, ci doar firme nou înființate în cadrul proiectului
– afacerile din mediul rural nu sunt eligibile – se finanţeaza doar activități desfăşurate în mediul urban.
– nu se finanţează afaceri care desfăşoară activități economice din sectoarele pescuitului şi acvaculturii, reglementate de Regulamentul (CE) nr. 104/2000
– nu se finanţează întreprinderi din domeniul producţiei primare de produse agricole;
– nu se finanţează întreprinderi din sectorul prelucrării şi comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri (* când valoarea ajutorului este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii produselor în cauză achiziţionate de la producătorii primari sau introduse pe piaţă de întreprinderile în cauză; atunci când ajutorul este condiţionat de transferarea lui parţială sau integrală către producătorii primari)
– nu se finanţează activităţi legate de export către ţări terţe sau către state membre (ajutoare legate direct de cantităţile exportate, ajutoare destinate înfiinţării şi funcţionării unei reţele de distribuţie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export)
– nu se finanţează achiziţia de vehicule de transport rutier de mărfuri -> atentie la conditiile de omologare RAR a vehiculului -> http://www.rarom.ro/cs-uploads/categorii_vehicule.pdf

Ce cheltuieli pot fi finanţate?
Salarii, achiziţii de diverse active fixe (echipamente, etc), obiecte de inventar, materii prime și materialele, consumabile, alte  cheltuieli pentru investiţii, inchiriere de sedii și spaţii pentru desfăşurarea activităţii (inclusiv depozite), inchiriere de echipamente, și autovehicule, leasing, diverse servicii, utilităţi.

Lista cheltuielilor eligibile (Extras din Ghidul solicitantului)

1. Cheltuieli cu salariile personalului nou-angajat
1.1. Cheltuieli salariale
1.2 Onorarii/ venituri asimilate salariilor pentru experți proprii/ cooptați
1.3. Contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora (contribuţii angajaţi şi angajatori)
2. Cheltuieli cu deplasarea personalului întreprinderilor nou- înfiinţate:
2.1 Cheltuieli pentru cazare
2.2 Cheltuieli cu diurna personalului propriu
2.3 Cheltuieli pentru transportul persoanelor (inclusiv transportul efectuat cu mijloacele de transport în
comun sau taxi, gară, autogară sau port şi locul delegării ori locul de cazare, precum şi transportul efectuat pe distanța dintre locul de cazare şi locul delegării)
2.4 Taxe şi asigurări de călătorie și asigurări medicale aferente deplasării
3. Cheltuieli aferente diverselor achiziţii de servicii specializate, pentru care beneficiarul ajutorului de minimis nu are expertiza necesară
4. Cheltuieli cu achiziția de active fixe corporale (altele decât terenuri și imobile), obiecte de inventar, materii prime și materiale, inclusiv materiale consumabile, alte cheltuieli pentru investiţii necesare funcţionării întreprinderilor
5. Cheltuieli cu închirierea de sedii (inclusiv depozite), spații pentru desfășurarea diverselor activițăți ale întreprinderii, echipamente, vehicule, diverse bunuri
6. Cheltuieli de leasing fără achiziție (leasing operațional) aferente funcţionării întreprinderilor (rate de
leasing operațional plătite de întreprindere pentru: echipamente, vehicule, diverse bunuri mobile și imobile)
7. Utilităţi aferente funcţionării întreprinderilor
8. Servicii de administrare a clădirilor aferente funcţionării întreprinderilor
9. Servicii de întreţinere şi reparare de echipamente şi mijloace de transport aferente funcţionării întreprinderilor
10. Arhivare de documente aferente funcţionării întreprinderilor
11. Amortizare de active aferente funcţionării întreprinderilor
12. Cheltuieli financiare şi juridice (notariale) aferente funcţionării întreprinderilor
13. Conectare la reţele informatice aferente funcţionării întreprinderilor
14. Cheltuieli de informare şi publicitate aferente funcţionării întreprinderilor
15. Alte cheltuieli aferente funcţionării întreprinderilor
15.1. Prelucrare de date
15.2. Întreţinere, actualizare şi dezvoltare de aplicaţii informatice
15.3. Achiziţionare de publicaţii, cărţi, reviste de specialitate relevante pentru operaţiune, în format tipărit şi/sau electronic
15.4. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare

Se finanteaza echipamente second-hand?
Nu. Se vor finanta doar echipamente noi.

Modul de depunere a planurilor de afacere
Planurile de afacere se vor depune online prin intermediul unei aplicații web. Solicitanții vor primi un cont de acces la aplicație, identificatorul unic fiind CNP-ul. Vor primi cont de acces doar solicitanții înregistrați în cadrul proiectului.  În contul primit aceștia se pot loga pentru a completa cererea de finanțare. Deschiderea contului va fi realizată de catre organizația responsabilă de organizarea concursului (APM Cluj). Contul se va deschide, dupa confirmarea eligibilității persoanei și a furnizării tuturor documentelor de înregistrare

Evaluare
Evaluarea planurilor de afacere se realizează de către comisii constituite din evaluatori independenți. Vor fi finanțate primele 50 de planuri în ordinea punctajului primit, cu următoarele praguri aferente categoriilor specifice:
– Planuri care prevăd promovarea utilizării tehnologiilor informației și comunicării: minim 13
– Planuri care prevăd sprijinirea activităților de cercetare și dezvoltare, dezvoltare tehnologica, inovare: minim 5
– Planuri care prevăd sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon: minim 5
– Planuri care prevăd promovarea inovării sociale: minim 5
– Planuri care prevăd promovarea concreta a dezvoltării durabile: minim 5
– Planuri care prevăd activități în domeniul comerțului*: maxim 10
*activități economice ce se încadrează în CAEN, Secțiunea G – Comerț cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor și motocicletelor, cu excepția Grupei 452 – Întreținerea și repararea autovehiculelor

Cine face regulile?
Toate proiectele finanțate prin programul Diaspora Start-up operează după acelaşi set de reguli stabilit de către autorităţile naţionale/europene. Proiectul este astfel auditat și verificat pe multiple paliere administrative de către autorităţile de management, autoritatea de audit și OLAF (Oficiul European Anti-Frauda), proceduri cărora li se supun atât consorţiul de proiect cât și beneficiarii ajutorului de minimis.

Ce înseamnă ajutorul de minimis?
Ajutorul de minimis reprezintă o măsură de sprijin acordată unei întreprinderi, indiferent de mărimea acesteia, care nu depăşeşte 200.000 Eur pe o perioadă de trei ani fiscali (100.000 Eur pentru orice întreprindere care activează în sectorul transporturilor). In vederea cumulării, la calculul pragului se are în vedere doar ajutorul acordat în baza Regulamentului de minimis în ultimii doi ani fiscali şi în anul fiscal în curs.
Ajutorul de minimis reprezintă un prag valoric, adică o valoare totală, mai degrabă decât un prag procentual al costurilor proiectului. Acesta poate fi acordat de orice instituţie publică. Prin urmare, în scopul organizării administrative, este esenţial ca furnizorul de ajutor să solicite potenţialului beneficiar să declare orice formă de ajutor de minimis primită, din orice sursă, în ultimii trei ani. Trebuie asigurată respectarea pragului şi alte condiţii, cât şi păstrarea documentelor pe o perioadă de zece ani, dar nu trebuie furnizată fişa de informare necesară pentru exceptările în bloc.
Inainte de a acorda ajutor de minimis, furnizorul trebuie să respecte toate cerinţele administrative din Regulament, inclusiv să se asigure că regula de cumul este respectată şi să aibă organizat un sistem de monitorizare.
Ajutorul de minimis nu poate fi acordat întreprinderilor care efectuează transport rutier de mărfuri pentru achiziţia de vehicule pentru transport rutier de mărfuri, sau firmelor din sectorul agricol (cu excepţia procesării şi comercializării de produse agricole) sau pentru activităţi direct legate de export.

Mai multe informații?
Proiectul e implementat în conformitate cu regulile schemei de minimis “Diaspora Start-up“, aprobată prin Ord. MFE 2044/12.10.2016. Informaţii detaliate sunt disponibile după avizarea metodologiei finale de concurs de către autoritaţile de management, fiind urmată de publicarea criteriilor de punctaj.

CONCURSUL DE PLANURI DE AFACERI SMART-UP DIASPORA

DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

Schema de minimis DIASPORA

Metodologie concurs

Metodologie_concurs_corrigendum_1

107495_Anexa 5_Cerere de finantare_model standard

107495_Anexa 4 Grila de evaluare

107495_Anexa 6 Declaratie

107495_Anexa 1 Lista cheltuielilor eligibile

Ghid ajutor de minimis

Calendarul concursului de planuri de afaceri

CALENDARUL DEPUNERII CERERILOR DE FINANŢARE

APELUL 1:

TERMEN

DATA LIMITA

Deschiderea apelului

28/05/2018

Termen limita de depunere a cererilor de finanţare

18/07/2018

Finalizare procesului de evaluare

06/08/2018

Afisarea rezultatelor preliminare

06/08/2018

Termen limita de trimitere a contestaţiilor

09/08/2018 , 16.00

Finalizarea evaluării contestaţiilor

13/08/2018

Afisarea rezultatelor finale

13/08/2018

APELUL 2:

TERMEN

DATA LIMITA

Deschiderea apelului

25/07/2018

Termen limita de depunere a cererilor de finanţare

25/08/2018

Finalizare procesului de evaluare

25/09/2018

Afisarea rezultatelor preliminare

26/09/2018

Termen limita de trimitere a contestaţiilor

28/09/2018, 16.00

Finalizarea evaluării contestaţiilor

29/09/2018

Afisarea rezultatelor finale

30/09/2018

 

DECIZIE DE APROBARE A PROCEDURILOR SPECIFICE IN CADRUL CONCURSULUI DE PLANURI DE AFACERE SMART-UP DIASPORA

DECIZIE DE DESCHIDERE A CONCURSULUI DE PLANURI DE AFACERI SMART-UP DIASPORA SI APROBARE A METODOLOGIEI DE DERULARE A CONCURSULUI

Decizia de modificare a calendarului concursului de planuri de afacere

Decizia de modificare a metodologiei